in מזרחית

דניאל זמיר - נחמה ועידוד אלבום להורדה

דניאל זמיר - נחמה ועידוד אלבום להורדה

יג מידות הרחמים 01

תשעה ירחי לידה בה 02

אחד עשר שהוא הכתר 03

חמסה 04

שבעה עשרה שמיניות 05

הורה ממטרה 06

אין לי מקוםאי אפשר 07

נחמה ועידוד 08

עד מחר 09

יעלה 10

בצהרי יום 11

שבעים ושבע 12