in מזרחית

דקלון - האוסף המשולש חלק א אלבום להורדה

דקלון - האוסף המשולש חלק א אלבום להורדה

 ליל חלף עבר
 מחרוזת אל הגן
 מחרוזת שם הרחק ביער
 מחרוזת הפטנט מתימן
 מחרוזת למה הכניסתני לגנך
 הכוכב
 מחרוזת עת יעלה ירח
 מחרוזת הולה מטרה
 יער זקן
 מחרוזת מעל המגדל
 סורו ממני
 איילת חן